2020-12-28

Zarządzenie nr 54/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Na podstawie § 5Statutu Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy stanowiącego Załącznik do uchwały nr XXIX/248/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Kobylnicy i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz nadania mu statutu zmienionego uchwałą nr XXX/252/2016 z dnia 19.09.2016 r., uchwałą nr XXXIII/274/2016 z dnia 25.11.2016 r., uchwałą nr XLII/356/2017 z dnia 22.06.2017 r., uchwałą nr XLVII/395/2017 z dnia 16.11.2017 r., uchwałą nr X/92/2019 z dnia 6.06.2019 r. oraz § 9 ust. 2Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/19 Dyrektora CUW w Kobylnicy z dnia 2 grudnia 2019 roku zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy”, nadając mu treść jak w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.

§3

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
  2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia, traci moc Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro w Centrum usług Wspólnych w Kobylnicy.

Załączniki

  Załącznik nr 1 Pr...ZÓR 2020.rtf 69,29 KB (rtf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 Za...ZÓR 2020.rtf 138,89 KB (rtf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 Pr...ZÓR 2020.rtf 108,37 KB (rtf) szczegóły pobierz
  Regulamin Zamówie....000 zł.docx 54,43 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się