2020-12-14

Zarządzenie nr 53/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 53/2020
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
z dnia 11 grudnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 38/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, zmienionego Zarządzeniem Nr 3/2018 z dnia 22.02.2018 r., Nr 34/2018 z dnia 30.08.2018 r., Nr 12/2019 z dnia 04.04.2019 r. i Nr 14/2020 z dnia 19.03.2020 r.

Na podstawie art. 6 ust. 2d Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 164)zarządza się co następuje:

§ 1

W ZarządzeniuNr 38/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy zmienionego Zarządzeniami Nr 3/2018 z dnia 22.02.2018 r., Nr 34/2018 z dnia 30.08.2018 r., Nr 12/2019 z dnia 04.04.2019 r. i Nr 14/2020 z dnia 19.03.2020 r.  wprowadza się zmiany do jednolitego rzeczowego wykazu akt Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy,określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia w sposób wskazany w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje pracowników Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz ich stosowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

  Załącznik nr 1.pdf 662,32 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się