2020-12-14

Zarządzenie nr 51/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 51/2020
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
z dnia 11 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

Na podstawie:

  1. art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1070)
  2. § 6 ust.1 Statutu Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy wprowadzonego Uchwałą nr XXIX/248/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjno - Gospodarczego Szkół w Kobylnicy i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz nadania mu statutu, zmienionego: Uchwałą nr XXX/252/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 września 2016 r. Uchwałą nr XXXIII/274/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 listopada 2016 r., Uchwałą nr XLII/356/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 czerwca 2017 r., Uchwałą nr XLVII/395/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 listopada 2017 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku do Zarządzenia nr 36/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z dnia 18 września 2020 r., stanowiącego  Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, zwany dalej „Regulaminem”, wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 7 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dofinansowanie wypoczynku dla pracowników, emerytów i rencistów,

  1. W § 14 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 i 3, osoba uprawniona może złożyć w każdym czasie, z wyjątkiem świadczeń dotyczących:

  1. dofinansowania wypoczynku dla pracowników, emerytów i rencistów, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 – gdzie wniosek składa się do końca miesiąca czerwca danego roku,
  2. finansowania świadczenia w związku ze zwiększonymi wydatkami świątecznymi w okresie Bożego Narodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 – gdzie wniosek składa się do końca listopada danego roku.”
  3. W § 17 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. W celu skorzystania z ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat określonych w regulaminie wnioskodawca udostępnienia dane osobowe we wniosku w formie oświadczenia za swoją zgodą.

7. Udostępnienie przez wnioskodawcę danych osobowych członków rodziny jest dobrowolnei wynika z obowiązków określonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

  1. załącznik nr 2, stanowiący wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS i załącznik nr 3 do Regulaminu, stanowiący wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2  do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, za wyjątkiem § 1 pkt 2 niniejszego zarządzenia, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Załączniki

  zalacznik1_zarzadze...inu_zfss.docx 24,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik2_zarzadze...inu_zfss.docx 24,71 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się