2020-12-14

Zarządzenie nr 50/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 50/2020
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
z dnia 10 grudnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej w treści zarządzenia „ustawą Pzp” zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję przetargową w składzie :

  1. Alicja Tantała – przewodnicząca komisji
  2. Tomasz Kontowicz – zastępca przewodniczącej komisji,
  3. Iwona Kruk – członek komisji,
  4. Agnieszka Skwira – sekretarz komisji,
  5. Katarzyna Pierzchalska – członek komisji

zwaną w treści zarządzenia „Komisją”.

§ 2

Powyższą komisję powołuję w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na usługę pn.:„Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej”.

§ 3

Komisja przetargowa w ustalonym powyżej składzie wykona w szczególności czynności określone w art. 20 ustawy Pzp oraz określone w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 euro oraz Regulaminie Komisji Przetargowej”, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia nr 22/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z dnia 4 czerwca 2020 roku.

§ 4

Ustalenia Komisji podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.

§ 5

Komisja ulega rozwiązaniu po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się