2020-12-14

Zarządzenie nr 49/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr 49/2020
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie kryteriów wyboru instytucji finansowej do zarządzania i prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych oraz sposobu dokonania wyboru

Na podstawie:

 1. art. 7 ust. 1 i ust. 3-4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych r. (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)
 2. § 6 ust.1 Statutu Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy wprowadzonego Uchwałą nr XXIX/248/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjno - Gospodarczego Szkół w Kobylnicy i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz nadania mu statutu, zmienionego: Uchwałą nr XXX/252/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 września 2016 r. Uchwałą nr XXXIII/274/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 listopada 2016 r., Uchwałą nr XLII/356/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 czerwca 2017 r., Uchwałą nr XLVII/395/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 listopada 2017 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Wybór instytucji finansowej do zarządzania i prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych, zwanych dalej „PPK”, następuje na podstawie kryteriów ustawowych określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) oraz kryterium dodatkowego ustalonego przez pracodawcę.
 2. Do kryteriów ustawowych, o których mowa w ust. 1, należy:
  1. efektywność w zarządzaniu aktywami,
  2. posiadane doświadczenie w zarządzaniu inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi,
  3. ocena proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,
  4. najlepiej rozumiany interes osób zainteresowanych.
 3. Efektywność w zarządzaniu aktywami, o której mowa w ust. 2 pkt 1, dokonywana jest na podstawie oceny wyników zarządzanych przez instytucję finansową subfunduszy, o których mowa w art. 38 i 39 ustawy. Ocena wyników powinna być dokonana w minimum 2. letnim okresie obejmującym przynajmniej lata 2019 – 2020.
 4. Posiadane doświadczenie w zarządzaniu inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oznacza sprawdzenie od kiedy dana instytucja istnieje i od kiedy zarządza subfunduszami zdefiniowanej daty oraz sprawdzenie doświadczenia i wiedzy osób reprezentujących instytucję finansową.
 5. Ocena proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, o której mowa w ust. 2 pkt 3, dokonywana jest na podstawie kosztów funkcjonowania PPK,
 6. Przez najlepiej rozumiany interes osób zainteresowanych, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, rozumie się:
  1. oferowanie przez instytucję finansową dostępu do systemu umożliwiającego kontrolowanie online swojego rachunku w PPK i składanie w ten sposób dyspozycji przez uczestników PPK,
  2. oferowanie dodatkowych benefitów dla uczestników PPK,
  3. potencjał, jakim dysponuje instytucja zarządzająca PPK (liczba oddziałów i doradców),
  4. pomoc instytucji finansowej w działaniach informacyjnych pracodawcy.
 7. Przez kryterium dodatkowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się ocenę:
  1. oferowanejpomocy pracodawcy i stanowiskom kadrowo – płacowym przy wdrażaniu PPK oraz przy późniejszym funkcjonowania PPK,
  2. systemu rozliczeniowego do obsługi PPK,
  3. możliwości szkoleń pracowników zajmujących stanowiska kadrowo – płacowe.

§ 2

 1. Na podstawie kryterium, o którym mowa w § 1 ust. 3 i 4, dokonuje sięwyboru trzech instytucji spośród dwudziestuwpisanych do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju dostępnych na stronie internetowej www.mojeppk.pl., które będą podlegać dalszym ocenom, według kryteriów ustalonych w § 1.
 2. Wyboru, o którym mowa w ust. 1, do dnia 7.12.2020 r. dokonują:
  1. Sochacka Katarzyna – główna księgowa,
  2. Jańczuk Anna – specjalista ds. płac i ewidencji księgowej
  3. Olejarczyk Aleksandra - księgowy ds. księgowości budżetowej i rozliczania podatku VAT.
 3. Na podstawie dokonanego wyboru trzech instytucji finansowych specjalista ds. płac i ewidencji księgowej:
  1. kontaktuje się z przedstawicielami instytucji finansowych celem uzyskania oferty,
  2. przedstawia dyrektorowiCUW opis oferty instytucji finansowych wg kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 1, którego wzór stanowi załącznik 1 do zarządzenia.
 4. Na podstawie opisu, o którym mowa w ust. 3b, dyrektor CUW, dokonuje oceny instytucji finansowych na druku stanowiącym załącznik 2 do zarządzenia, do dnia 9.12.2020 r., gdzie ilość punktów dla każdego kryterium może być przyznana w przedziale punktowym od 0 do 3.
 5. Wybrana zostaje ta instytucja finansowa, która zdobyła najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wszystkich kryteriów.
 6. W przypadku uzyskania przez co najmniej dwie instytucje finansowe tej samej liczby punktów, rozstrzygająca jest suma wyższej liczby punktów dla kryterium, o którym mowa w § 1 ust. 6.
 7. Informację o wynikach przeprowadzonej oceny, dyrektor CUW przekazuje przedstawicielowi pracowników, do dnia 10.12.2020 r. w celu  dokonania w porozumieniu z przedstawicielem pracowników wyboru instytucji finansowej . Do informacji dołącza opis, o którym mowa w ust. 3b oraz ocenę, o której mowa w ust. 4.

§ 3

Zarządzenie przekazuje się do realizacji głównej księgowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

  zalacznik_1_do_zarz..._49_2020.docx 19,37 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik_2_do_zarz..._49_2020.docx 19,33 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się