2020-09-18

Zarządzenie nr 36/2020 z dnia 18 września 2020 r.

Na podstawie:

  1. art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1070)
  2. § 6 ust.1 Statutu Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy wprowadzonego Uchwałą nr XXIX/248/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjno - Gospodarczego Szkół w Kobylnicy i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz nadania mu statutu, zmienionego: Uchwałą nr XXX/252/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 września 2016 r. Uchwałą nr XXXIII/274/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 listopada 2016 r., Uchwałą nr XLII/356/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 czerwca 2017 r., Uchwałą nr XLVII/395/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 listopada 2017 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychwCentrum Usług Wspólnych w Kobylnicy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

  Zal_36_2020_Regulamin.pdf 118,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik_1.pdf 144,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik_2.pdf 91,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik_3.pdf 88,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik_4.pdf 81,59 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się