Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zamówienie na roboty budowlane pn. „Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Słonecznej, Krótkiej i Leśnej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
słupski  
Ulica
ul. Wodna  
Numer budynku
20  
Numer lokalu
2  
Data publikacji do
2030-12-29  
Termin składania ofert
2021-01-15 09:00  

Uwaga: zmiana ogłoszenia w dniu 12.01.2021 r.

GMINA KOBYLNICA DZIAŁAJĄCA POPRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: CUW-DOR.271.29.2020.OZ na roboty budowlane pn. „Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Słonecznej, Krótkiej i Leśnej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej”.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz 
z załącznikami jest dostępna na stronie https://cuwkobylnica.bip.gov.pl, https://bip.kobylnica.pl lub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2021 roku o godz. 9:15 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, pok. nr 11

Zabezpieczoną przed otwarciem ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 w sekretariacie do dnia 15 stycznia 2021 r. do godz. 9:00.

Uwaga: w związku z epidemią koronawirusa Zamawiający informuje, że zapewni transmisję sesji otwarcia ofert on-line. Transmisja będzie dostępna od godziny 9:15 na stronie https://cuwkobylnica.bip.gov.pl, https://bip.kobylnica.pl w zakładce zamówienia publiczne.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540400585-N-2021 z dnia 2021-01-12.


GMINA KOBYLNICA DZIAŁAJĄCA POPRZEZ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, znak sprawy:

CUW-DOR.271.29.2020.OZ

na roboty budowlane pn.Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Słonecznej, Krótkiej i Leśnej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej”.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz
z załącznikami jest dostępna na stronie http://cuwkobylnica.bip.gov.pl, https://bip.kobylnica.pllub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2021 roku o godz. 9:15

w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy,

ul. Wodna 20/2, pok. nr 11

Zabezpieczoną przed otwarciemofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 w sekretariacie do dnia 14 stycznia 2021 r.

do godz. 9:00.

Uwaga: w związku z epidemią koronawirusa Zamawiający informuje, że zapewni transmisję sesji otwarcia ofert on-line. Transmisja będzie dostępna od godziny 9:15 na stronie http://cuwkobylnica.bip.gov.pl, https://bip.kobylnica.plw zakładce zamówienia publiczne.
 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 772412-N-2020 z dnia 2020-12-29

Załączniki

  ogłoszenie o zamówieniu.pdf 178,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.docx 75,18 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 - formul...z oferty.docx 22,78 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 - oświa...udziału.docx 16,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 - oświa...luczenia.docx 17,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 - oświa...itałowa.docx 16,47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 5 - zobowi...podmiotu.docx 17,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6 - wykaz robót.docx 15,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 7 - wykaz osób.docx 18,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 8 - wzór umowy.docx 62,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  dok_odwodnienie_Sł...ka_Leśna.zip 2,87 MB (zip) szczegóły pobierz
  dok_przebud_dr_Sło...ka_Leśna.zip 12,68 MB (zip) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pytan...IWZ nr 1.docx 17,44 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi do SIWZ nr 2.docx 20,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...021-01-12.pdf 77,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja_z_otwarc...21-01-15.docx 16,39 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się