Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zamówienie na roboty budowlane pn. "Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kobylnicy przy skrzyżowaniu ulic Stefczyka i Drzymały, dz. nr 70/1, obr. Kobylnica, gm. Kobylnica w zakresie budowy nawierzchni strefy relaksu i strefy sprawnościowej placu zabaw oraz montażu urządzeń sprawnościowych i małej architektury (etap I) wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji odbiorowej"  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
słupski  
Ulica
ul. Wodna  
Numer budynku
20  
Numer lokalu
2  
Data publikacji od
2020-10-29  
Data publikacji do
2029-12-31  
Termin składania ofert
2020-11-13 09:00  
Gmina Kobylnica działająca poprzez Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: CUW-DOR.271.23.2020.OZ na roboty budowlane pn. "Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kobylnicy przy skrzyżowaniu ulic Stefczyka i Drzymały, dz. nr 70/1, obr. Kobylnica, gm. Kobylnica w zakresie budowy nawierzchni strefy relaksu i strefy sprawnościowej placu zabaw oraz montażu urządzeń sprawnościowych i małej architektury (etap I) wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji odbiorowej".
Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami jest dostępna na na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica lub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.
Otwarcie ofert nastąpi 13 listopada 2020 roku o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, pok. nr 10 (I piętro).
Zabezpieczoną przed otwarciem ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 w sekretariacie do dnia 13 listopada 2020 r. do godz. 9:00.
Uwaga: w związku z epidemią koronawirusa Zamawiający informuje, że zapewni transmisję sesji otwarcia ofert on-line. Transmisja będzie dostępna od godziny 9:15 na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica w zakładce zamówienia publiczne.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 603842-N-2020 w dniu 29 października 2020 r.

Załączniki

  SIWZ.docx 60,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 - formul...z oferty.docx 22,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 - oświa...ykonawcy.docx 18,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 - oświa...itałowa.docx 18,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 - zobowi...e zasoby.docx 17,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 5 - wzór umowy.docx 49,41 KB (doc) szczegóły pobierz
  dokumentacja projektowa.zip 4,88 MB (zip) szczegóły pobierz
  ogłoszenie.pdf 257,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o zmianie siwz.pdf 387,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 310,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o wyborze.pdf 314,31 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się