Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zamówienie na roboty budowlane pn. „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury turystycznej ukierunkowanej na ruch turystyczny na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Gminy Kobylnica w miejscowościach Kobylnica, Lubuń, Łosino, Słonowice, Ścięgnica, w ramach projektu partnerskiego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadania nr 1 – 5)” bez możliwości składania ofert częściowych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
słupski  
Ulica
ul. Wodna  
Numer budynku
20  
Numer lokalu
2  
Data publikacji od
2020-06-08  
Data publikacji do
2025-07-31  
Termin składania ofert
2020-06-24 09:00  

Gmina Kobylnica działająca poprzez Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn. „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury turystycznej ukierunkowanej na ruch turystyczny na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Gminy Kobylnica w miejscowościach Kobylnica, Lubuń, Łosino, Słonowice, Ścięgnica, w ramach projektu partnerskiego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadania nr 1 – 5)” bez możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami jest dostępna na stronie poniżej lub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.

Otwarcie ofert nastąpi 24 czerwca 2020 roku o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, pok. nr 10 (I piętro).

Zabezpieczoną przed otwarciem ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 w sekretariacie do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 9:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 548375-N-2020 w dniu 08.06.2020 r.

Załączniki

  ogloszenie nr 548375-N-2020.pdf 174,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 11_2020.docx 172,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 1 do SIWZ ...z oferty.docx 100,65 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 do SIWZ art.22.docx 117,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 do SIWZ art.24 .docx 120,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 do SIWZ grupa.docx 118,24 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 5 do SIWZ ...z robót.docx 106,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6 do SIWZ ...az osób.docx 119,89 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 7 do SIWZ ...iązania.docx 114,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 8 do SIWZ ...ór umowy.doc 424,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 9 do SIWZ ...cięgnica.zip 19,63 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zał. nr 10 do SIWZ....02.2020r.pdf 88,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 11 do SIWZ...nalności.pdf 6,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  12a_Kobylnica - Kon...darowania.pdf 1,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  12b_Lubuń - Koncep...darowania.pdf 1,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  12c_Łosino - Konce...darowania.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  12d_Słonowice - Ko...darowania.pdf 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  12e_Ścięgnica - K...darowania.pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 363,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zaw_o_wyb_najkorz_oferty.doc 568,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się