Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zamówienie na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
słupski  
Ulica
ul. Wodna  
Numer budynku
20  
Numer lokalu
2  
Data publikacji od
2020-04-06  
Data publikacji do
2025-06-09  
Termin składania ofert
2020-05-11 10:00  
Numer zgłoszenia
CUW-DOR.271.6.2020.OZ  

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000,00 złotych dla Gminy Kobylnica” zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym UE(TED) w dnia 06.04.2020 r. pod numerem Id:
20-164018-001, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843).

W postępowaniu w wymaganym terminie wskazanym w SIWZ i ogłoszeniu t. j. do dnia 11.05.2020r. godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta złożona przez:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Koszalinie, ul. Młyńska 20, 75-054 Koszalin, NIP: 5250007738, REGON: 016298263, za cenę 1.667.998,34 złotych, która została odrzucona.

W związku z powyższym Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicydziałające w imieniu i na rzecz Gminy Kobylnica informuje, że unieważnia postępowanie.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień „Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”.

W związku z powyższym unieważnienie jest zasadne.

Komunikat z dnia 07.05.2020 r. w sprawie otwarcia ofert

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość 214 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego bez możliwości składania ofert częściowych na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł nastąpi w formie tradycyjnej, bez transmisji on-line.

Ze względu jednak na wprowadzony stan epidemii i związane z nim zamknięcie Urzędu Gminy Kobylnica dla Interesantów, zwracamy się z prośbą, aby osoby zainteresowane wzięciem udziału w sesji otwarcia ofert, zgłaszały uprzednio taki zamiar pod numerem telefonu 59 841 59 12 lub pocztą elektroniczną na adres: k.pierzchalska@kobylnica.pl.


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY

działając w imieniu i na rzecz Gminy Kobylnica ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość 214 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego bez możliwości składania ofert częściowych na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł

Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami jest dostępna na stronie poniżej lub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.

http://bip.kobylnica.pl, http://cuwkobylnica.bip.gov.pl

 

TERMINY

  • Składanie ofert: do 11.05.2020 r. do godz. 10:00
  • Otwarcie ofert: 11.05.2020 r. o godz. 13.00

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy jest: /CUWKobylnica/SkrytkaESP


Załączniki stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 810 96 87.

Załączniki

  ogłoszenie o zamówieniu.pdf 129,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  szczegóły postępowania.docx 13,05 KB (doc) szczegóły pobierz
  Specyfikacja-SIWZ.docx 62,43 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 Formularz cenowy.docx 49,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 1a formularz oferty.docx 36,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  2_Zaswiadczenie o w...ze Wójta.pdf 148,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3_uchwala_2007_POWO...SKARBNIKA.pdf 438,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4_REGON GMINY.pdf 41,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5_NIP Gmina.pdf 24,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6_sprawozdanie opisowe 2018.zip 3,75 MB (zip) szczegóły pobierz
  7_UCHWALA_RIO_0031-...019_1_akt.pdf 134,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8_Sprawozdanie opis...OCZE 2019.zip 9,38 MB (zip) szczegóły pobierz
  9_UCHWALA_0031-126-...019_1_akt.pdf 134,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10_Rb 27S.zip 392,89 KB (zip) szczegóły pobierz
  11_Rb 28S.zip 569,6 KB (zip) szczegóły pobierz
  12_Rb N.zip 198,6 KB (zip) szczegóły pobierz
  13_Rb Nds.zip 192,69 KB (zip) szczegóły pobierz
  14_Rb Z.zip 190,36 KB (zip) szczegóły pobierz
  15_uchwała KREDYT.zip 332,3 KB (zip) szczegóły pobierz
  16_BUDZET 2020_uchw..._161_2019.zip 2,83 MB (zip) szczegóły pobierz
  17_WPF 2020_uchwał... 160_2019.zip 3,39 MB (zip) szczegóły pobierz
  18_UCHWALA_0031-010...020_1_akt.pdf 132,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19_ZADŁUŻENIE GMI...1_12_2019.pdf 166,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20_zaswiadczenie ZUS.pdf 271,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21_zaswiadczenie US.pdf 887,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  espd-request.xml 131,74 KB (xml) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 23 zobowia... 22a PZP.docx 21,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 24 oświad...iatalowa.docx 24,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  0.KluczPub_Oferta_P...fa07e7d36.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  Instrukcja-wypelnia...JEDZ-ESPD.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na zapytania.pdf 430,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik_1.pdf 2,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik_2.zip 2,83 MB (zip) szczegóły pobierz
  zalacznik_3.zip 2,03 MB (zip) szczegóły pobierz
  zalacznik_4.zip 1,69 MB (zip) szczegóły pobierz
  zalacznik_5.zip 3,39 MB (zip) szczegóły pobierz
  zalacznik_6.zip 3,11 MB (zip) szczegóły pobierz
  zalacznik_7.zip 1,69 MB (zip) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na zapytania nr 2.pdf 634,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na zapytania nr 3.pdf 449,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_1_zaswiadczenie_ZUS.pdf 227,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_2_zaswiadczenie_US.pdf 894,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_3_Wykaz_zaangaz..._na_31.03.pdf 386,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_4_Uchwala_193.zip 3,74 MB (zip) szczegóły pobierz
  zal_5_Uchwala_194.zip 3,56 MB (zip) szczegóły pobierz
  zal_6_UCHWALA_RIO_w...anie 2019.pdf 136,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_7_UCHWALA_RIO_m...dytu 2020.pdf 134,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedź na zapytania nr 4.pdf 559,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja_z_otwarcia ofert.pdf 46,17 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się