2019-11-18

Statut Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  § 1. Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, zwane dalej w Statucie "Centrum", jest jednostką organizacyjną Gminy Kobylnica, działającą w formie jednostki budżetowej.

  § 2. Siedzibą Centrum jest Kobylnica, ul. Wodna 20/2.

  § 3. Celem działania Centrum jest świadczenie usług z zakresu obsługi na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Kobylnica, wymienionych w § 7 ust. 2 oraz realizowanie zadań, o których mowa w § 8 niniejszego Statutu.

  § 4. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Wójt Gminy Kobylnica.

  § 5. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, którego zatrudnia Wójt Gminy Kobylnica.

  § 6.

  1. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
  2. Pracownicy Centrum są pracownikami samorządowymi.
  3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum dokonuje Dyrektor bądź w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora.
  4. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora dokonuje Wójt.
 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

  § 7.

  1. Centrum w ramach swojej działalności ma za zadanie zapewnienie sprawnej obsługi jednostkom obsługiwanym w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, jak również realizowanie powierzonych zadań własnych Gminy i innych zadań określonych w niniejszym Statucie.
  2. Centrum prowadzi obsługę następujących jednostek obsługiwanych:
   1. Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy;
   2. Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Sycewicach;
   3. Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Kończewie;
   4. Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie;
   5. Szkoły Podstawowej im. Książąt Pomorskich w Słonowicach;
   6. Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
  3. Centrum wykonuje zadania w stosunku do jednostek obsługiwanych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 w zakresie:
   1. rachunkowości i sprawozdawczości,
   2. obsługi kadrowej i płacowej,
   3. prowadzenia obsługi finansowo - księgowej,
   4. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych,
   5. rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych,
   6. sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych oraz przedkładania odpowiednim organom,
   7. gromadzenia i przechowywania dokumentacji finansowo - księgowej,
   8. współpracy z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie objętym obsługą,
   9. przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wniosek i w porozumieniu z kierownikami jednostek wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 oraz kontrola ich realizacji,
   10. doradczej pomocy merytorycznej udzielanej kierownikom jednostek wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 w zakresie przygotowywania projektów planów finansowych oraz projektów zmian w planach finansowych oraz bieżącej analizy wykonania tych planów,
   11. obsługi merytorycznej i finansowej projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
   12. obsługi finansowo - księgowej Zakładowych Funduszów Świadczeń Socjalnych jednostek określonych w ust. 2 pkt 1-5,
   13. prowadzenia obsługi rachunków bankowych,
   14. obsługi finansowo - księgowej pracowniczej kasy zapomogowo - pożyczkowej,
   15. obsługi informatycznej,
   16. obsługi organizacyjnej i finansowej stypendiów dla uczniów,
   17. obsługi transportowej,
   18. obsługi prawnej,
   19. prowadzenia archiwum,
   20. organizacji i koordynacji międzyszkolnych wydarzeń, rozgrywek i imprez sportowych.
  4. Centrum w stosunku do jednostki obsługiwanej, o której mowa w ust. 2 pkt 6 wykonuje zadania w zakresie:
   1. obsługi prawnej,
   2. utrzymania czystości i porządku w budynkach użytkowanych przez jednostkę obsługiwaną.

  § 8.

  1. Centrum obok działalności określonej w § 7 realizuje zadania własne gminy, które obejmują:
   1. administrowanie obiektami i budynkami komunalnymi, z wyłączeniem budynków mieszkalnych i dróg, z zastrzeżeniem punktu 3,
   2. organizowania dowozu dzieci do szkół oraz dowozu mieszkańców gminy, w tym osób niepełnosprawnych, do specjalistycznych placówek oświatowych i rehabilitacyjnych,
   3. bieżącego utrzymania dróg gminnych i dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Kobylnica oraz zarządzanych przez Wójta Gminy Kobylnica,
   4. obsługi organizacyjnej i finansowej stypendiów Wójta Gminy dla uczniów,
   5. przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy,
   6. przyznawanie pomocy finansowej dla pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych,
   7. prowadzenia zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, w tym obsługi dotacji dla jednostek opieki nad dziećmi do lat 3,
   8. obsługi dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty,
   9. nadzór nad spełnianiem obowiązku nauki względem osób od 16 do 18 roku życia,
   10. organizacji i koordynacji gminnych i ponadgminnych wydarzeń sportowych,
   11. koordynowanie procesu dokształcania nauczycieli oraz prac związanych z prowadzeniem egzaminów nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
   12. koordynowanie spraw prawno – organizacyjnych szkół, w tym arkuszy organizacji szkół,
   13. wykonywania zadań, w zakresie zarządzania energią, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
   14. wykonywania zadań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki alkoholowej skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu gminy,
   15. wykonywania zadań z zakresu rozwoju sportu, turystyki i wypoczynku
   16. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej nauczycieli,
   17. realizacja zadań inwestycyjnych niezbędnych w celu utrzymania mienia gminnego,
   18. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień dla uczniów szkół.
  2. Centrum wykonuje również zadania w zakresie:
   1. obsługi informatycznej Gminy Kobylnica,
   2. obsługi rozliczeń podatku VAT w Gminie,
   3. obsługi wspólnych zamówień publicznych,
   4. prowadzenia archiwum Gminy Kobylnica.
 3. STRUKTURA CENTRUM

  § 9.

  1. Dyrektor Centrum reprezentuje Centrum na zewnątrz.
  2. W czasie nieobecności Dyrektora, Centrum kieruje i reprezentuje Zastępca Dyrektora bądź inna wyznaczona przez Dyrektora osoba.
  3. Swoje zadania Centrum wykonuje przy pomocy pracowników, w tym Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego.
  § 10.
  1. W ramach organizacji Centrum mogą być tworzone działy i samodzielne stanowiska.
  2. Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Centrum.
 4. GOSPODAROWANIE MIENIEM

  § 11.

  1. Centrum odpowiada za mienie oddane w zarząd lub przekazane w innej formie.
  2. Mienie określone w ust. 1 powinno być użytkowane w sposób zapewniający jego zachowanie w należytym stanie oraz nie powodujący jego zniszczenia.
  3. Dyrektor odpowiada za prawidłowe gospodarowanie mieniem.
  4. W zakresie gospodarowania mieniem prawa i obowiązki Dyrektora określają stosowne przepisy ustawowe oraz pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone mu przez Wójta Gminy.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się