2020-03-31

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Treści zamieszczone w zakładce Archiwum

Wyłączenia

 • Treści zamieszczone w zakładce Archiwum - dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Hordejuk.
 • E-mail: a.hordejuk@kobylnica.pl
 • Telefon: 577027580

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
 • Adres: 76-251 Kobylnica, ul. Wodna 20/2
 • E-mail: cuw@kobylnica.pl
 • Telefon: 598415912

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, 76 – 251 Kobylnica

Wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów oraz progów. Drzwi zewnętrzne prowadzą do przedsionka, kolejne drzwi na korytarz i pomieszczeń biurowych lokalizowanych na partner budynku. Nie ma obszarów kontroli. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępne są pomieszczenia na parterze budynku w tym: korytarz, wszystkie pomieszczenia biurowe Straży Gminnej oraz pomieszczenia Działu Obsługi Technicznej oraz pomieszczenie biurowe pracownika ds. obsługi i zabezpieczenia informatycznego bazy danych. Na pierwszym piętrze znajdują się pozostałe pomieszczenia biurowe, w tym sekretariat, gabinet dyrektora, pomieszczenia biurowe Działu Finansowo – Księgowego, Działu Oświaty i Sportu, Działu Organizacyjnego. Komunikacja pomiędzy parterem, a piętrem odbywa się poprzez wydzieloną klatkę schodową ze schodami. W budynku nie ma windy. Obsługa osób z niepełnosprawnością odbywa się w pokoju nr 2 lub 3 na parterze. W obiekcie brak jest dostosowań w postaci pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Bezpośrednio przed wejściem do budynku jest wydzielone i oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym. Na terenie obiektu nie ma możliwość skorzystania z tłumacza migowego. Obsługa osób niesłyszących realizowana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Istnieje również możliwość udostępnienia stanowiska komputerowego do komunikacji w pomieszczeniu biurowym pracownika ds. obsługi i zabezpieczenia informatycznego bazy danych (pok. nr 3).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się